Privātuma politika

Informācija par personas datu apstrādi

Ar šo paziņojumu informējam par mūsu veikto personas datu apstrādi: nolūkiem, apjomu, aizsardzības līmeni, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām mūsu veiktajā personas datu apstrādē.

 

Satura rādītājs

 

 

Satura rādītājs. 1

1.      Izmantotā terminoloģija. 1

2.      Versiju pārvaldība. 2

3.      Informācija, kas attiecas uz ikvienu datu apstrādes procesu un nolūku. 2

4.      Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi 5

4.1.       Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistīta Personas datu apstrāde. 5

4.2.       Sīkdatnes. 5

4.3.       Datu saņemšana nolūkā nodrošināt saimniecisko darbību. 10

4.6.       Citas pārziņa veiktās datu apstrādes (vispārīga informācija, detalizēta informācija ir pieejama uzrakstot datu subjekta pieprasījumu). 12

5.      Cita informācija. 13

 

 

1.Izmantotā terminoloģija

 

 1. Pārzinis, arī mēs: SIA AUTO LIMITED (Reģ.Nr. 40203098939, jur. adrese: Rīgā, Matīsa ielā 127 - 1, LV-1009; faktiskā adrese Rīgā, Maskavas ielā 450Z, LV…,  e-pasts ….., tālrunis +371 ….;
 2. Vietne: Pārziņa uzturēta tīmekļa vietne https://mcautolizings.lv/.
 3. Personas dati: jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikatoru. Piemēram, identifikators var būt identificējamās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, identifikators informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori;
 4. Datu subjekts, arī Jūs: dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; piemēram, Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs vai sniegto pakalpojumu kontekstā - klients;
 5. Personas datu apstrāde:  jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu;
 6. Datu apstrādes nolūks: mērķis, ko ir paredzēts sasniegt Pārzinim, veicot Datu subjekta Personas datu apstrādi;
 7. Regula: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kuru dalībvalstīs tiek piemērota no 2018.gada 25.maija;
 8. Pārskatatbildības princips – Pārziņa spēja pierādīt, ka tas veiktajās Personas datu apstrādēs ir ievērojis Regulas prasības.

 

2.Versiju pārvaldība

 

 1. Šī, jaunā, privātuma paziņojuma versija ir precizēta ar Pārziņa datu apstrādēm saistītās nianses, jo īpaši, Personas datu apstrādes nolūkus un tiesiskos pamatojumus. Citas būtiskas izmaiņas, kas mainītu Datu subjekta tiesību vai brīvību apmēru, nav veiktas.

3.Informācija, kas attiecas uz ikvienu datu apstrādes procesu un nolūku

 

 1.  
 2.  
  1. Datu apstrādes veicēji (datu saņēmēji):
   1. Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām attiecībām ar Pārzini;
   2. Ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem Datu apstrādes nolūkiem;
   3. Sadarbības partneris, kas nodrošina finansējumu, informāciju par attiecīgā sadarbības partnera veikto datu apstrādi skatīt sadarbības partnera tīmekļa vietnē:

Sadarbības partneris

Sadarbības partnera tīmekļa vietne

AS MOGO

 

TF Bank AB

 

BigBank AS

 

SIA Inbank līzings

 

SIA NORDIC FINANCE

 

MC FINANCE AS

 

Finto Capital SIA

 

SIA Current auto

 

Holm Bank Latvia SIA

 

InCREDIT GROUP SIA

 

SIA AUTO LIMITED

 

 

 1. Valsts un pašvaldību institūcijas, tajā skaitā, tiesībaizsardzības iestādes, atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodrošinot juridiskā pienākuma izpildi un pēc attiecīga pieprasījuma nododot Personas datus, kā arī situācijās, kur datu nodošana ir saistīta ar Pārziņa tiesiskajām interesēm, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības; Pārzinis ir kapitāla sabiedrība, kuras daļu turētājs – īpašnieks ir Madonas novada pašvaldība, kurai izpildot publiskās varas deleģējumu vai nodrošinot konkrētas leģitīmās intereses, ir tiesības saņemt informāciju, tajā skaitā, tādu, kas satur Personas datus.
 2. īpašos gadījumos, par kuriem Datu subjekts tiks informēts papildus datu ievākšanas vai iegūšanas procesa laikā, datu apstrādē var būt iesaistīts arī kopīgs pārzinis – situācijās, kad kopīgi ar Pārzini Datu apstrādes nolūks attiecas arī uz kādu citu organizāciju;
 3. Trešās personas situācijās, kur datu saņemšana ir šo trešo personu vai Pārziņa viennozīmīgas leģitīmās intereses, piemēram, bet ne tikai, iebraucot teritorijā, kurā ir ierobežota piekļuve, tiek nodoti transporta līdzekļa un tā vadītāja dati, attiecīgas piekļuves nodrošināšanai;
 4. Datu apstrādes veids: Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, izmanto tehniskos resursus un informācijas sistēmas, tomēr ikvienā situācijā, kurā attiecībā pret Datu subjektu ir jāpieņem kāds lēmums, to vienmēr dara cilvēks un Pārzinis neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu Regulas izpratnē;
 5. Datu nodošana uz trešo valsti (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts): Pārzinis, apstrādājot personas datus, tipiski neveic datu nodošanu uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts. Tomēr, atsevišķos gadījumos datu nodošana uz trešo valsti var notikt, nolūkā nodrošināt esošu vai nepieciešamu līgumisku saistību izpildi vai ar atsevišķu Datu subjekta piekrišanu, vai citās specifiskās izņēmuma situācijās. Datu subjekti tiks īpaši brīdināti pirms ikvienas specifiskas situācijas, kurā, pamatojoties uz piekrišanu vai izmantojot citus tiesiskus datu nodošanas tiesiskos pamatojumus, dati tiks nodoti uz trešo valsti.
 6. Tiesības iesniegt sūdzību:
  1. Ikvienā situācijā, kurā Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, ir pārkāpis tā tiesības, Datu subjekts ir tiesīgs sūdzēties uzraudzības iestādē pēc savas izvēles. Pārzinim, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā, vadošā uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija (tīmekļa vietnes adrese – www.dvi.gov.lv);
  2. Datu subjektam ir arī atsevišķa tiesība par prettiesisku datu apstrādi un citos gadījumos, kuros Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka tā tiesības ir pārkāptas, vērsties tiesā, ievērojot Civilprocesa likuma noteikumus;
 7. Datu subjekta tiesības: Regulā noteiktos gadījumos Jums kā Datu subjektam ir noteiktas tiesības, kuras Pārzinis pēc iespējas nodrošina. Ņemiet vērā! Atsevišķos gadījumos kāda no Jūsu kā Datu subjekta tiesībām var nebūt tiesiski vai faktiski īstenojama, tomēr jebkurā situācijā, Jūs saņemsiet motivētu atbildi no Pārziņa Regulā noteiktajos termiņos, kas atkarībā no situācijas ir viens vai trīs mēneši no iesnieguma iesniegšanas brīža. Tiesības, kas saskaņā ar Regulu Datu subjektam piemīt ir:
  1. Piekļuve personas datiem – Jums kā Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs veicam Jūsu Personas datu apstrādi, un, gadījumos, kad tā tiek veikta, pieprasīt piekļuvi apstrādātajiem Personas datiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida (piebilde, šeit un turpmāk, rakstveida nozīmē arī rakstveidam pielīdzināmu (piemēram, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu);
  2. Personas datu labošana - Ja Jūs uzskatāt, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums veikt Jūsu datu labošanu. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu; Svarīgi! Esoša līguma gadījumā datu aktualizācija var būt arī Jūsu pienākums, par kura neizpildi var tikt piemērotas sankcijas, saskaņā ar attiecīgo līgumu!
  3. Piekrišanas atsaukšana – gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma, kā arī attiecīgā Datu apstrāde var būt radījusi tiesības mūsu leģitīmai interesei vai tiesību normās bāzētu tiesisku pienākumu, tādēļ mēs Jūsu personas datus turpināsim apstrādāt citiem, saistītajiem nolūkiem;
  4. Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz tiesiskajām interesēm – Jums ir tiesības iebilst pret tādu Personas datu apstrādi, ko mēs veicam, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm (tiesiskais pamatojums tādai Personas datu apstrādei – atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktam). Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā! Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs motivēti iemesli (piemēram, aktīva tiesvedība) turpināt datu apstrādi, tomēr Jūs saņemsiet motivētu atbildi jebkurā gadījumā.
  5. Datu dzēšana – Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad ar likumu mums ir piešķirtas tiesības vai uzlikti pienākumi datus saglabāt, kā arī situācijās, kurās datu apstrāde viennozīmīgi ir nepieciešama līguma saistību izpildei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
  6. Apstrādes ierobežošana – Jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
  7. Datu pārnesamība – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (t.s., “datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un gadījumos, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.
 8. Mēs savā darbībā ievērojam ar Regulu nostiprinātos datu aizsardzības principus, jo īpaši pārskatatbildības principu:
  1. Ievācot Jūsu personas datus, mēs rīkojamies kā krietnam un gādīgam saimniekam pieklājas, un datus apstrādājam tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus nevienai citai personai, izņemot, ja pastāv likumā noteikta vai ar līgumu nodibināta situācija, kas tiek attiecīgi dokumentēta;
  2. Mēs regulāri izvērtējam ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nodotos Personas datus un, pārliecināmies, ka datu kategorijas un datu glabāšana notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus;
  3. Mēs esam vērsti uz sadarbību, tādēļ, saņemot no Datu subjekta pamatotus iebildumus, priekšlikumus vai cita veida informāciju, veiksim attiecīgas korekcijas Personas datu apstrādē, kā arī saistošajā dokumentācijā un citos ar Personas datu apstrādi saistītajos procesos, piemēram, izvēlnēs Vietnē;
 9. Lai nodrošinātu godīgu un pārredzamu datu apstrādi, aicinām Datu subjektu ievērot, ka:
  1. Ikvienā Personas datu sniegšanas gadījumā Datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei, piemēram, atbilstoši iepriekš norādītajām lauku vērtībām vai attiecīgajam pieprasījumam;
  2. Gadījumā, ja, savstarpējās sadarbības laikā vai saprātīgā laika periodā pēc tam, attiecīgie Datu subjekta dati (jebkuras datu kategorijas, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, amats, u.c.) mainās, Datu subjektam ir pienākums informēt Pārzini par attiecīgo datu kategoriju izmaiņām;
 10. Saziņa: ja Jums kā Datu subjektam rodas jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Pārziņa kontaktus.

4.Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

4.1.Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistīta Personas datu apstrāde

 1. Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību un Pārziņa spēju pārvaldīt Vietnē notiekošos procesus, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks);
 2. Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, veikt Pārziņa komercdarbību informācijas sabiedrībā, informēt interesentus par Pārziņa darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību;
 3. Piezīme! Ņemot vērā faktu, ka Vietni var apmeklēt ikviens indivīds (tajā skaitā, bērns vai persona ar ierobežotu rīcībspēju), kā arī ikviena indivīda rīcība var radīt kaitējumu Pārziņa interesēm, Pārzinis nepārbauda konkrētā Vietnes apmeklētāja vecumu, bet saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu Vietnei. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus, jo prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādās, tādējādi Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu. Par prettiesisku bērna vai ierobežotas rīcībspējas personas veikto nodarījumu atbild bērna vecāki vai attiecīgie, likumā noteiktajā kārtībā ieceltie, pārstāvji. Bērniem, kuriem ir vismaz 14 gadu, administratīvā un krimināltiesiskā atbildība iestājas patstāvīgi. Svarīgi! Informācijas sabiedrības pakalpojumi, kas pieejami Vietnē paredzēti pilngadīgām personām.

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
  1.  

4.2.Sīkdatnes

 1.  

Vispārīga informācija:

 1. Kas ir sīkdatne? Sīkdatnes ir maza apjoma datnes, kas, izmantojot interneta vietni, tiek lejupielādētas lietotāja ierīcē brīdī, kad tiek lejupielādēts konkrētās vietnes saturs. Sīkdatņu nepieciešamība ir, no vienas puses, tehnoloģiski nodrošināt vietnes darbību, bet no otras puses, labāk izprast lietotāju pieredzi un satura izmantošanu Tīmekļa vietnē. Atbilstoši tālāk sniegtajam aprakstam, sīkdatnes pēc to funkcionālās nozīmes tiek grupētas funkcionāli nepieciešamajās, tātad, tādās, bez kurām faktiski nodrošināt Tīmekļa vietnes darbību nav iespējams, un tādās, bez kurām Internet vietne darbosies, taču kādai no pusēm – Internet vietnes apmeklētājam vai Pārzinim, nebūs iespējams pilnvērtīgi iegūt vai izprast Internet vietnes lietošanas pieredzi vai statistiku. Galvenā atšķirība starp iepriekšminētajām sīkdatņu grupām ir tāda, ka jebkuras sīkdatnes, kuras nav funkcionāli nepieciešamas, lietotāja iekārtā tiek lejupielādētas tikai tad, ja lietotājs ir devis piekrišanu nefunkcionālo sīkdatņu izmantošanai.
 2. Sīkdatņu nepieciešamība un funkcijas:
  1. Funkcionālās sīkdatnes - funkcionāli un tehniski nepieciešamas sīkdatnes, bez kurām nebūtu iespējama pilnvērtīga Tīmekļa vietnes darbība. Tīmekļa vietnēm nav savas atmiņas, un tās neuztur sesijas statusus, t.i., ja lietotājs pārlūko dažādas tīmekļa vietnes sadaļas, lietotājs netiek atpazīts kā viens un tas pats lietotājs; sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāju. Galvenā sīkdatņu funkcija ir ļaut tīmekļa serverim saņemt informāciju par lietotāja sesiju tā optimizējot lietotāja pieredzi Tīmekļa vietnes izmantošanā. Pie funkcionālajām sīkdatnēm pieder arī tās sīkdatnes, kuras nodrošina paša sīkdatņu mehānisma darbību, proti, Pārzinim nav citu iespēju iegūt Tīmekļa vietnes lietotāja piekrišanu vai ne-piekrišanu citu sīkdatņu lejupielādei, kā vien, izmantojot sīkdatņu pārvaldības rīku. Tā kā sīkdatņu pārvaldības rīka darbībai ir nepieciešamas sīkdatnes, savukārt piekrišanas pārvaldība ir normatīvo aktu prasība nefunkcionālo sīkdatņu gadījumā, sīkdatņu pārvaldības rīka darbības sīkdatnes ir atzīstamas par Tīmekļa vietnes funkcionēšanai nepieciešamām sīkdatnēm. Detalizēts funkcionālo sīkdatņu uzskaitījums:

 

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes nolūks/funkcijas

Sīkdatnes pastāvēšanas ilgums (dzīvildze)

Sīkdatnes izmantošnas tiesiskais pamatojums un piezīmes

_icl_visitor_lang_js

Saglabā noklusējuma (izvēlēto valodu). Sīkdatne ir vajadzīga Vietnes korektai darbībai un informācijas attēlošanai.

24 stundas

Atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam, pārziņa likumīgā interese nodrošināt korektu Vietnes darbību.

stm_car_watched

Sīkdatne nepieciešama Vietnes korektai funkcionalitātei, atšķirt jau apskatītās un vēl neapskatītās auto.

1 mēnesis

Atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam, pārziņa likumīgā interese nodrošināt korektu Vietnes darbību.

wpml_browser_redirect_test

Sīkdatne palīdz lietotājam, konstatējot lietotāja noklusējuma valodu. Proti, piemēram, ja lietotāja noklusētā pārlūka valoda ir angļu, Vietne uzreiz atvērsies angļu valodā.

24 stundas

Atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam, pārziņa likumīgā interese nodrošināt korektu Vietnes darbību.

stm_gdpr_cookie

Sīkdatne nepieciešama, lai nodrošinātu lietotāja izvēles – piekrišanu ne-funkcionālajām sīkdatnēm – pārvaldību.

6 mēneši

Atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam, pārziņa likumīgā interese nodrošināt Datu subjekta piekrišanas saglabāšanu.

 

 1. Ne-funkcionālās sīkdatnes - nepieciešamas, lai palīdzētu analizēt Tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, lai izprastu apmeklētāju darbības Tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne izmanto tā sauktās trešo pušu analītiskās sīkdatnes, ar kurām informācija tiek apkopota, uzkrāta un analizēta, izmantojot vietnes apmeklētāju rīcības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Analytics rīks. Ar tā palīdzību Pārzinis iegūst iespēju analizēt apmeklētājus un attiecīgi pielāgot Tīmekļa vietni, lai Tīmekļa vietnes darbība būtu pēc iespējas efektīvāka, daži Google Analytics izmantošanas ieguvumu piemēri:
  1. iegūt tā sauktos “demogrāfijas” datus, tādējādi noteiktā laika periodā izprotot Tīmekļa vietnes apmeklētāju profilu un, piemēram, attiecīgi pielāgojot dažādas informatīvas kampaņas nepieciešamajai mērķa auditorijai;
  2. noskaidrot satura un apmeklējuma datus, proti, kuras sadaļas Tīmekļa vietnes apmeklētāji ir apmeklējuši visbiežāk un pie kurām sadaļām pavadījuši ilgāko laiku – tas dod iespēju labāk izprast Tīmekļa vietnes struktūru, kā arī izplānot, kā labāk pasniegt sabiedrībai būtisku informāciju, lai tā pēc iespējas efektīvāk sasniegtu mērķa auditoriju;
  3. uzzināt, no kuriem avotiem ir lietotāju plūsma, tādējādi, pielāgojot attiecīgās reklāmas kampaņas
 2. Ne-funkcionālās sīkdatnes tiek izmantotas tikai tad, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu, aktivizējot attiecīgu Vietnes elementu – uzlecošo paziņojumu sākot izmantot Vietni. Svarīgi! Tā kā visas ne-funkcionālās sīkdatnes ir trešo pušu, tad piekrišana šīm sīkdatnēm vienlaicīgi nozīmē ar lietotāja sesijas datu nodošanu trešajai pusei! Ņemot vērā Vietnes specifiku, Datu subjekts ar vienu piekrišanu piekrīt visām ne-funkcionālajām sīkdatnēm.
 3. Vietnē tiek izmantotas šādas ne-funkcionālās sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes nolūks/funkcijas

Sīkdatnes pastāvēšanas ilgums (dzīvildze)

Sīkdatnes izmantošnas tiesiskais pamatojums un piezīmes

Datu saņēmējs – trešā puse

_fbp

Sīkdatni uzstāda Meta (iepr. Faceboom) un tā ir paredzēta tiešsaistes aktuālo reklāmu piedāvājumu pārvaldībai.

3 mēneši

Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

Meta corp. (iepriekš Facebook)

_ga_*

Sīkdatni uzstāda Google Analytics un izmanto, lai veiktu Vietnes apmeklējuma statistikas uzskaiti.

2 gadi

Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

Google corp.

_ga

Sīkdatni uzstāda Google Analytics un izmanto, lai atšķirtu lapas apmeklētājus (anonīmi – neievācot lietotāju identificējošu informāciju)

2 gadi

Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

Google corp.

_gid

Sīkdatni uzstāda Google Analytics un izmanto, lai atšķirtu lapas apmeklētājus (anonīmi – neievācot lietotāju identificējošu informāciju)

24 stundas

Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

Google corp.

_gali

Sīkdatni uzstāda Google Analytics un izmanto, lai atšķirtu, kādas saites Vietnē ir aktivizētas

1 minūte

Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

Google corp.

_gat_gtag_UA_*

Sīkdatni uzstāda Google Analytics un izmanto, lai atšķirtu konkrētās sesijas (lietotājus).

1 minūte

Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

Google corp.

 

 1. Papildus informācija par analītiskajām sīkdatnēm: Anlītiskajām sīkdatnēm tiek izmantots Google inc. analītikas pakalpojums, kas tiek nodrošināts saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem [saite uz https://policies.google.com/terms?hl=lv] un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem [saite uz https://www.google.com/analytics/terms/us.html] un kura mērķis ir veikt vietnes apmeklētāju rīcības izvērtējums un apkopojoša pārskata sagatavošana par to pārziņa interesēs. Datu subjekta identifikācijas iespējas ir samazinātas līdz minimumam, taču iepriekšminētās darbības pilnīgu datu anonimizāciju nenodrošina.
 2. Sīkdatņu pārvaldība:
  1. funkcionāli nepieciešamās sīkdatnes lietotāja galaiekārtā tiek uzstādītas automātiski. Tās var dzēst, taču Vietnes darbībai nepieciešamās sīkdatnes, turpinot izmantot Vietni, tiks uzstādītas no jauna, turklāt, iespējams, ka dzēšanas rezultātā Vietne pārstās korekti darboties;
  2. Ne-funkcionālās sīkdatnes lietotāja gala iekārtā tiks uzstādītas tikai pēc piekrišanas šādu sīkdatņu izmantošanai. Piekrišanas atsaukumam ir nepieciešama darbība – attiecīgo sīkdatņu izdzēšana no lietotāja izmantotā pārlūka, kas, pārlūku dažādības un atšķirību dēļ nav unificējams process un lietotājam ir jāpārzina izmantoto pārlūku nianses vai jāizmanto attiecīgo pārlūkprogrammu palīdzības (“Help”) sadaļa. Tad, ja lietotājs ne-funkcionālo sīkdatņu izmantošanai nav piekritis, tās lietotāja galaiekārtā netiks uzstādītas. Gadījumā, ja tas tomēr ir noticis, tā ir programmatūras kļūda, par kuru lūdzam informēt mūs (Pārzini) nekavējoties! Svarīgi! Lai piekrišanas atsaukums būtu pilnīgs, ir oblgiāti jāizdzēš arī sīkdatne stm_gdpr_cookie, kura saglabā Jūsu sniegto piekrišanu ne-funkcionālo sīkdatņu izmantošanai!
  3. Citas iespējas pārvaldīt sīkdatnes:
   1. Apmeklētāja ir tiesības mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu (izdzēstu) esošās vai ikreizēji papildus informētu apmeklētāju par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz apmeklētāja ierīci. Vairāk informācijas pieejama: http://www.allaboutcookies.org/. Svarīgi! Pastāvīgs sīkdaņu aizliegums var radīt problēmas ar atsevišķu interneta vietņu pārlūkošanu.
   2. Atteikties izmantot analītiskās Google Analytics sīkdatnes ikvienam ir iespēja arī lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on [saite - https://support.google.com/analytics/answer/181881] papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics. NB! Pārzinis brīdina, ka minētā rīka izmantošana ir pilnībā lietotāja atbildība un tā notiek saskaņā ar rīka īpašnieka licences noteikumiem.

 

4.3.Datu saņemšana nolūkā nodrošināt saimniecisko darbību

Datu subjekts kā Pārziņa klients vai piegādātājs (vai Pārziņa klienta vai piegādātāja darbinieks, pārstāvis vai kontaktpersona, saistībā ar Datu subjekta amata vai citiem profesionāliem pienākumiem) nodod Personas datus, nolūka sazināties par saņemtu pakalpojumu izmantošanu saistītiem jautājumiem u.tml. situācijās.

Tipiski datu ievākšana tiek veikta, izmantojot e-pastu, tālruni, Pārziņa Vietnē izvietotas informācijas ievada formas vai klātienē Pārziņa telpās. Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro sekojoši kritēriji:

 1.  
  1. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir līguma saistību izpilde vai datu subjekta vēlme šādu līgumu (piemēram, pakalpojuma saņemšanas līgumu u.tml.) noslēgt (tajā skaitā, iestāties faktiskās līgumiskās attiecības, kurās Puses vienojušās par darījuma būtiskajām sastāvdaļām, proti, pakalpojumu, tā cenu, izpildes vietu un laiku), kā arī Pārziņa leģitīmā interese nodarboties ar uzņēmējdarbību, rīkojoties atbilstoši situācijai:
   1. situācijās, kurās Datu subjekts ir fiziska persona, Personas datu apstrāde tiek veikta tiesiska darījuma noslēgšanai un izpildei (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), kā arī attiecībā uz Pārziņa tiesībām aizstāvēt savas tiesības likumīgos tiesas vai ārpustiesas procesos, arī Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts);
   2. situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis, Personas datu apstrāde tiek veikta pārziņa un Datu subjekta pārstāvēto uzņēmumu leģitīmo interešu nodrošināšanai (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts), proti, datu apstrāde tiek veikta tādēļ, lai rezultātā tiktu noslēgts tiesisks darījums – apstrādātie personas dati ir obligāti nepieciešami  darījuma spēkā esamības nodrošināšanai;
   3. situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas kontaktpersona, Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Pārziņa pienākumu, izpildīt līgumu (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), un uz Datu subjekta un tā darba devēja vai pasūtītāja savstarpējām līgumiskām attiecībām, piemēram, darba līgums, autoratlīdzības līgums, uzņēmuma līgums, kas noslēgts ar konkrēto juridisko personu.
  2. Lai sasniegtu šo datu apstrādes nolūku, no Datu subjekta tipiski ir nepieciešami šādi personas dati:
   1. personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija (piemēram, neaprobežojoties, adrese, tālruņa Nr. un e-pasts) – šie dati tiks izmantoti komunicējot ar konkrēto personu, saistībā ar attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, piemēram, būtiskām niansēm konkrētā pakalpojuma nodrošināšanā, jebkādām izmaiņām, u.tml.;
   2. personas kods, bankas konts un adrese – nepieciešami tiesiskas līguma noslēgšanai, kā arī korekta, grāmatvedības prasībām atbilstoša rēķina izrakstīšanai, it īpaši tad, ja fiziskā persona ir ar nodokļu maksātāja statusu, kā arī specifiskos, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
   3. ja Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis vai kontaktpersona, tad papildus nepieciešama informācija par juridisko personu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, PVN maksātāja reģistrācijas numuru, bankas kontu un adresi, taču nav nepieciešams personas kods;
   4. tāpat šī nolūka sasniegšanai tiek apstrādāta informācija par pakalpojuma nodrošināšanas veidu, laiku un vietu, u.c.

 

Jāņem vērā!

 1. Piesakoties pakalpojumam, nolūkā nodrošināt personas kredītspējas novērtējumu, parasti ir nepieciešams iesniegt arī bankas konta pārskatu, izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kas satur informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem un/vai informāciju par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību, informāciju par attiecīgās personas ienākumiem, noslēgtajiem darba vai citiem līgumiem, paskaidrojumi par finanšu līdzekļu izcelsmi vai izlietojumu, u.tml., atbilstoši konkrētai, specifiskai situācijai. Būtiski! Šādas informācijas nepienācīga sniegšana nozīmē, ka personai nebūs iespējams saņemt pakalpojumu – nodibināt līgumiskas attiecības. Vienlaicīgi, šādas informācijas iesniegšana NEGARANTĒ līgumisku attiecību nodibināšanu, jo izvērtēšanas rezultāts var būt arī negatīvs. Informācijas izvērtējums ir gan normatīvo aktu prasība (tiesiskais pamatojums – atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunktam kopā ar attiecīgām tiesību normām no Kredītiestāžu likuma, 2016.gada 25.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.691 “Noteikumi par patērētāju kreditēšanu”, 2020.gada 22.decembra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem Nr.242 “Kredītriska pārvaldīšanas normatīvajiem noteikumiem”, u.c.), kā arī attiecīgā sadarbības partnera likumīgo interesi nodrošināt samērīgu kredītriska līmeni (atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam).
 2. Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu vai saņemšanu, u.c. līdzīgos gadījumos, informācija var tikt nodota trešajām pusēm. Ikviena datu nodošana vienmēr tiek veikta tikai nodrošinot Datu subjekta intereses un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 3. Visi dati, kas saistīti ar līgumattiecību nodibināšanu un izpildi var tikt nodoti Pārziņa auditoriem, apdrošinātājiem, kredītiestādēm, konsultantiem un citiem līdzīgiem saņēmējiem īpaši situācijas, kad līgums tiek lauzts vai nepienācīgi izpildīts.

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
  1.  
  2.  
  3.  

4.4.Citas pārziņa veiktās datu apstrādes (vispārīga informācija, detalizēta informācija ir pieejama uzrakstot datu subjekta pieprasījumu)

 

 1.  

Procesa apraksts

Datu apstrādes nolūki un apstrādātie personas dati

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

 1.  
  1.  

Personāla pārvaldība un grāmatvedības organizēšana

 1. Personāla atlase
 2. Darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana
 3. Normatīvajos aktos noteikto priekšrocību un atvieglojumu noteikšana un citi ar darbinieku motivēšanu un darba apstākļu uzlabošu saistītu procesu uzturēšana un nodrošināšana
 4. Finanšu uzskaites vešana, apstrādājot tādus personas datus kā:
 1. darbinieku identificējoša informācija,
 2. informācija par darba pienākumiem,
 3. prombūtni,
 4. komandējumiem,
 5. darbinieku novērtēšana,
 6. norēķinu iestādes konts,
 7. saņemtais atalgojums,
 8. aprēķinātie nodokļi un atvieglojumi,
 9. izrakstītie un apmaksātie rēķini,
 10. parādi,
 11. u.tml.

Pārziņa un Datu subjekta savstarpējais līgums (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts), Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – nodrošināt efektīvu darba vidi un finanšu resursu apsaimniekošanas sistēmu

 1.  

Lietvedības vešana un arhīva uzturēšana

 1. Lietvedības sistēmas uzturēšana un lietvedības procesa organizēšana
 2. Arhīva uzturēšana un dokumentu arhivēšana (kā arī nodošana citiem arhīviem)
 3. Dokumentu iznīcināšana
 4. Apstrādāto personas datu kategorijas: jebkādas, atkarīgā no konkrētās informācijas vienības rakstura, piemēram:

Pārziņa leģītīmā interese organizēt darbību (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts)

 1.  

Pārziņa pamatdarbības atbalsta nodrošināšana

 1. Pakalpojumu līgumu noslēgšana un uzturēšana;
 2. Pakalpojumu uzskaite un apmaksas par tiem iekasēšana;
 3. U.c. pakalpojumi

Līguma saistību starp Pārzini un Datu subjektu izpilde vai, ievērojot Datu subjekta izteiktu gribu, savstarpējo līgumisko attiecību nodibināšana (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts)

 1.  

Teritorijas un telpu video novērošanas veikšana

Teritorijas piekļuves kontrole un īpašuma tiesību aizsardzība;

 

Apstrādātie personas dati:

 

Ikviena (apmeklētāja, klienta, klienta pārstāvja, darbinieka) vizuālie dati par rīcību (videoieraksts).

 

Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – aizsargāt īpašumu kā arī atklāt aizskāruma vai kaitējuma izdarītāju.

 

5.Cita informācija

 

 1.  
  1. Šis informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt mainīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta šajā tīmekļa Vietnē.
  2. Pēdējās izmaiņas 2022. gada …novembrī
  3. Piezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini.
  4. Pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas šajā paziņojumā. Ja kāda no Datu subjekta tiesībām ar izmaiņām tiek vai var tikt būtiski ietekmēta, tad jaunajā paziņojuma versijā dokuments satur atsauces uz konkrētām izmaiņām.